Etiske regler.

 

  

Med dette regelsæt ønsker COMCON at skabe et værdigrundlag ved at værne om og arbejde for at følge god sædvane og tradition inden for konsulent og rådgivning i branchen.

 

 

1. COMCON`s rolle over for omgivelserne.

 

COMCON skal tilstræbe løsninger, der gavner mennesker, samfund og miljø med et langsigtet perspektiv.

 

  

        2. Samarbejde med kunderne.

 

COMCON skal varetage såvel kundens interesser som COMCON`s forretningsmæssige interesser.

 

COMCON må alene påtage sig opgaver, som der er tilstrækkelige forudsætninger for at kunne løse. Hvis disse forudsætninger skabes ved indgåelse af aftaler med andre, skal kunden orienteres herom inden indgåelse af aftale.

 

COMCON skal gennem samarbejde med kunden sikre, at kunden er afklaret omkring opgavens omfang og indhold.

 

COMCON er forpligtet til af egen drift at orientere kunden, såfremt der er forhold eller påregnelige risici omkring opgaven, der strider mod kundens, samfundets eller COMCON`s interesser. Hvis der ikke findes en løsning herpå, bør COMCON afstå for opgaven.

 

COMCON er forpligtet til af egen drift at orientere kunden om forhold, der i den konkrete sag kunne rejse tvivl om rådgivningens uvildighed.

 

COMCON må ikke uden at oplyse det – hverken direkte eller indirekte – modtage eller kræve ydelser såsom provision eller rabat i forbindelse med køb af materialer eller ydelser for kundens regning, som ikke fuldt kommer kunden til gode.

 

COMCON er forpligtet til at iagttage fuld diskretion med hensyn til kundens forhold.

  

       

        3. Optræden over for andre virksomheder.

  

COMCON skal:

 

 

 

Den 17. oktober 2016.